:: گزارش تخلف

گزارش تخلف در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، با ارسال فرم زیر ما را در جریان این موضوع قرار دهید. مطمئن باشید که هر چه اطلاعاتی که شما در این زمینه به ما می دهید کاملتر باشد، رسیدگی ما بهتر خواهد بود. (توضیحات را با فونت فارسی تایپ کنید ، توضیحات با فونت انگلیسی بررسی نمی شوند.)موضوع تخلف
فروشنده 21320244
نام شما
تلفن شما
ایمیل شما
توضیحات

وارد کردن توضیحات در مورد تخلف الزامی است.